top of page
  • LAS Barje

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Objavljena je v Uradnem listu RS dne 22. 12. 2023 Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si).


Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ta uredba ureja podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Z Uredbo se določa namen podpor, obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičence, pogoji za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičenca, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD.


Comments


bottom of page