top of page

Organi

Predsednik

Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer

 

Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Svoje delo opravlja v skladu z navodili Skupščine in Upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren Skupščini in Upravnemu odboru. Njegove naloge so, da samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS; podpisuje dokumente in listine v imenu LAS; sklicuje in vodi seje Upravnega odbora LAS; skrbi za izvajanje sklepov Upravnega odbora; vodi seje Skupščine LAS; opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in naloge, ki mu jih naloži Upravni odbor ali Skupščina.

 

Podpredsednik
 

 

Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za svoje delo je Podpredsednik odgovoren Skupščini, Upravnemu odboru in Predsedniku.

 

Skupščina LAS
Skupščina je najvišji organ LAS Barje z zaledjem. Predstavljajo jo vsi člani. Ima največ nalog in pristojnosti in sicer: na predlog Upravnega odbora potrdi letno poročilo o delu, finančno poročilo LAS in letni načrt aktivnosti; sprejema splošne akte LAS; sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo potrdi na predlog Upravnega odbora; potrdi spremembe Strategije lokalnega razvoja; izmed članov LAS izvoli Predsednika, Podpredsednika ter člane Upravnega odbora in Nazornega odbora; razreši Predsednika, Podpredsednika, člane Upravnega odbora in Nadzornega odbora, če ti delujejo v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z nameni in interesi LAS; razreši člana Upravnega odbora, če se ta v obdobju enega leta ne udeleži več kot polovice sej Upravnega odbora; dokončno odloča o izključitvi člana iz LAS; na predlog Upravnega odbora potrdi vodilnega partnerja, daje Upravnemu odboru in Predsedniku navodila za delo; dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov, ki jih prizadeti lahko vloži v 15 dneh od kar je izvedel ali bi lahko izvedel za sklep organa; odloča o drugih zadevah, določenih s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in o najpomembnejših zadevah za LAS.

 

Upravni odbor
Upravni odbor sestavljajo štirje predstavniki javnega sektorja, dva predstavnika gospodarskega sektorja in trije predstavniki zasebnega sektorja. Njegove naloge so: skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov LAS z veljavno zakonodajo, kar zajema tudi ugotavljanje in preprečevanje tveganj, ki ogrožajo delovanje LAS; daje Predsedniku navodila za delovanje; sklicuje Skupščino in skrbi za izvajanje njenih sklepov; se glede svojih odločitvah posvetuje z zainteresiranimi člani LAS; sprejme predlog Strategije lokalnega razvoja ter njene spremembe in jih da v potrditev Skupščini; sprejme letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS, ki ju pripravi vodilni partner, in ju da v potrditev Skupščini; sprejme letni načrt aktivnosti LAS in ga po prejemu soglasja Nadzornega odbora da v potrditev Skupščini; sprejme odločitve, potrebne za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, kar zajema tudi vzpostavitev sistema njenega spremljanja in vrednotenja; sprejme splošni akt LAS v katerem opredeli način izvedbe javnih pozivov LAS, pregleden, neodvisen in odprt način izbire predlogov projektov za financiranje in nepristranska merila za izbor projektov, in ga da v potrditev Skupščini; imenuje člane in nadomestne člane Ocenjevalne komisije, ki pregleduje in ocenjuje projektne predloge oddane na javne pozive LAS; na podlagi poročila Ocenjevalne komisije odloči o predlogu prejemnikov in o tem poroča Skupščini; izvaja evalvacijo rezultatov izbranih projektov za financiranje; predlaga projekte, ki jih lahko izvaja LAS, izmed članov LAS izbere vodilnega partnerja in da izbor v potrditev Skupščini; določi besedilo pogodbe z vodilnim partnerjem; odloča o izključitvi člana LAS; opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in naloge, ki mu jih naloži Skupščina.

 

Člani upravnega odbora:
Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer (predsednik)
Jure Dolinar, župan občine Dobrova-Polhov Gradec
Metod Ropret, župan občine Brezovica
Daniel Cukjati, župan občine Vrhnika
Amalija Božnar, Božnar Čebelarstvo d.o.o.
Vinko Košir, kmetija
dr. Matija Kovačič
Alenka Kovačič, Kulturno društvo Rakitna
Marko Debevc, Zavod Gmajna, Zavod za ohranitev podeželja

 

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje LAS, delo Predsednika, Podpredsednika in Upravnega odbora, vodilnega partnerja gospodarnost poslovanja LAS.

 

Člani nadzornega odbora:
Janko Prebil, župan občine Horjul
Peter Črnilogar, župan občine Borovnica
Nadja Debevec, Turistično društvo Borovnica
Ana Marta Grom

dr. Benjamin Leskovec, kmetija

 

Ocenjevalna komisija
Ocenjevalna komisija ima pet članov in dva nadomestna člana, ki jih imenuje upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Član ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega odbora ali Nadzornega odbora.

 

Člani ocenjevalne komisije:
mag. Tomaž Cunder (predsednik)
dr. Boštjan Ferk
prof.dr. Irma Potočnik Slavič
dr. Barbara Lampič
mag. Matej Bedrač
prof. dr. Luka Juvančič (nadomestni član)
mag. Roman Medved (nadomestni član)

 

Vodilni partner
Zavod CERPOK je vodilni partner LAS Barja z zaledjem. Pridobljene izkušnje z vodenjem LAS v preteklem programskem obdobju in visoko strokovno usposobljen kader bo zagotovilo za operativno delovanje in opravljanje nalog. Ustrezna ekipa strokovnjakov, s katerimi so za namene izvajanja nalog upravljavca LAS v obdobjih 2007-2013 in 2014 - 2020 že tudi sklenjene ustrezne pogodbe bo zagotavljala vsa potrebna znanja iz najrazličnejših področij potrebna za kvalitetno opravljanje dela in nalog vodilnega parterja.

Skupščina

Redne seje

Dopisne seje

Izredne seje

1. dopisna seja  (26.7.2023)

Upravni odbor

Redne seje

1. redna seja (28.2.2023)

Dopisne seje

Izredne seje

1. dopisna seja (21.7.2023)

Nadzorni  odbor

Redne seje

Dopisne seje

Izredne seje

bottom of page