top of page

Geografske značilnosti

Geografske značilnosti

Območje LAS Barje z zaledjem se nahaja južno in jugozahodno od Ljubljane. Vključuje območje šestih občin: Borovnica, Brezovica pri Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika, s čimer uresničujemo načelo območnega pristopa. Nahaja se v Zahodni kohezijski regiji ter spada v Ljubljansko urbano regijo, saj meji neposredno na Mestno občino Ljubljana. Predstavlja podeželsko zaledje Ljubljane, medtem ko Ljubljana predstavlja močno gospodarsko in potrošniško zaledje območja LAS. V celotni regiji je zaradi privlačnega, kakovostnega bivalnega okolja prisoten tudi močan proces suburbanizacije. Nadaljnji razvoj območja je odvisen od uspešnega vzpostavljanja sodelovanja z Ljubljano. Območje se nahaja v mednarodnem prometnem koridorju, ki povezuje Ljubljano s srednjo Evropo in Tržaškim ter Koprskim pristaniščem, kar odpira dodatne razvojne možnosti za območje LAS Barje z zaledjem in vzpostavitvi sodelovanja s sosednjimi LAS (LAS Sožitje med mestom in podeželjem in LAS c CILjem, LAS Mesto za vas in LAS Loškega pogorja).

 

                                                                            Območje zajema jugozahodni del Ljubljanskega barja in okoliško hribovje
                                                                            s planotami ter dolinami, kot so Krimsko hribovje, Rakitniška planota, Pokojiška
                                                                            planota in Polhograjsko hribovje. Ljubljansko barje in  izrazito hribovit del 
                                                                            območja LAS sta redko poseljena, saj večina naselij leži na obrobju Ljubljanskega barja
                                                                            in na višje ležečih predelih hribovitega območja.
                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                                                            Na območju LAS prevladujejo podeželska naselja,  medtem ko se ob večjih
                                                                            vpadnicah nahajajo naslednja mestna naselja oz. območja: Borovnica, Brezovica pri
                                                                            Ljubljani, Vrhnika in Verd.                                                
                                                                                                                             

LAS Barje.png

Gospodarski položaj

Gospodarski položaj

Gospodarstvo je razmeroma dobro razvito. Med primarnimi dejavnostmi z vidika rabe zemljišč izstopata kmetijstvo in gozdarstvo. Pomemben delež predstavljata drobno gospodarstvo in obrt. Prevladujejo storitvene dejavnosti. Posebej je treba poudariti potencial trajnostnega turizma, ki ga omogočajo naravne danosti, ugodna prometna povezava ter bližina glavnega mesta. Kljub temu pa ta razvojni potencial še ni v celoti izkoriščen.

Kmetijstvo in gozdarstvo sta ključni dejavnosti na območju LAS, ki zaznamujeta prostor in zavzemata največji delež zemljišč. Ta območje zagotavlja ugodne pogoje za pridelavo visokokakovostnih kmetijskih pridelkov in predelavo lesa. 
V ravninskem delu prevladuje kmetijstvo (travniki in njive), ki ima pomembno vlogo pri preprečevanju zaraščanja in špekulacij s kmetijskimi zemljišči. Večina teh površin je namenjena pridelavi koruze, poljščin in krme na travnikih, medtem ko manjši del namenjajo drugim kulturam, vrtninam in ameriškim borovnicam. V hribovitem delu pa prevladujejo pašništvo in živinoreja, ob kmečkih poslopjih pa opazimo manjše njive, kjer pridelujejo hrano za lastne potrebe.

Turistična ponudba na območju LAS je raznolika, vendar premalo povezana in premalo prepoznavna. Na voljo je le nekaj večjih turističnih nastanitvenih objektov, kot je Hotel Mantova v Vrhniki in manjši hotel na Rakitni.

 

Na področju gostinstva prevladujejo manjši družinski gostinski obrati. Ta vrsta ponudbe je dobro razvita v ravninskem delu območja, počasi pa se razvija tudi na kmetijah v hribovitem delu, vendar ponudniki na področju turizma in kmetijstva, med seboj še ne sodelujejo v zadostni meri. Slovenski turizem se osredotoča na trajnostni razvoj, ki spoštuje okolje, lokalne prebivalce in lokalno gospodarstvo. STO spodbuja trajnostni turizem preko trajnostnega znaka SLO Green: na območju LAS imajo ta znak trije prejemniki: destinacija Blagajeva dežela (Dobrova - Polhov Gradec), Hotel Pok (Brezovica pri Ljubljani) in Gostišče Grič (Šentjošt nad Horjulom).Območje LAS je vključeno v regijsko destinacijsko organizacijo, ki jo vodi Turizem Ljubljana, ki spodbuja in promovira razvoj turizma v posameznih občinah.

Demografske značilnosti

Demografske in sociološke značilnosti

V primerjavi z letom 2014 se je število prebivalcev na območju LAS povečalo s 46.762 na 49.667 prebivalcev v letu 2022, kar predstavlja povečanje za 2.905 prebivalcev oz. za 6%. Povečanje prebivalstva je posledica migracij oz. selitvenega prirasta med občinami.

Proces priseljevanja je neposredno povezan z urbanizacijo in suburbanizacijo, na območjih z dobrimi prometnimi povezavami. Poleg demografskih sprememb proces prinaša tudi pomembne sociološke spremembe. Tradicionalen podeželski način življenja, ki je bil zaznamovan z intenzivno medsebojno povezanostjo in visoko stopnjo socialne kohezije, se izgublja oz. omejuje na ozek krog prebivalcev v bolj ali manj ohranjenih vaških jedrih. Vključuje predvsem kmete in deloma avtohtono nekmečko prebivalstvo. Priseljeno prebivalstvo pa prinaša s seboj svoje življenjske vzorce, kar se odraža v slabi integraciji novo priseljenih prebivalcev. Posledično se zmanjšuje tudi socialni kapital, ki je pomemben dejavnik celovitega lokalnega razvoja.

 

bottom of page