top of page

Predstavitev sofinancirane aktivnosti

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem (podukrep 19.4)

 

Povzetek:
Podpora iz podukrepa “Podpora za tekoče stroške in stroške animacije” je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:
1. spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu “od spodaj navzgor” ob upoštevanju endogenih   razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.
2. spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
• Obveščanje in informiranje javnosti ( z objavo člankov v medijih Naš časopis in Barjanski list; objavo na spletnih straneh, socialnem omrežju Facebook)
– O novostih in aktualnih zadevah povezanih z LAS
– O javnih pozivih LAS
– O operacijah v izvajanju
– O dokumentaciji za pravilno izvedbo operacij
– Izvajanje delavnic za animiranje prebivalcev
  • Priprava promocijskih gradiv
  • Izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog na podukrepih 19.2 in 19.3
  • prijavljanje operacij na ARSKTRP in MKRR
  • vlaganje spremembe operacij na ARSKTRP
  • vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP in MKRR
  • vlaganje projektov sodelovanja na ARSKTRP
  • vlaganje spremembe za SLR na MKGP

Pričakovani rezultati:
• doseganje kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja (preko operacij 19.2 in 19.3)
• vključitev skupnosti LAS Barje z zaledjem v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij
• vključitev skupnosti LAS k identificiranju potreb na območju LAS Barje z zaledjem
• enakomerni razvoj območja LAS Barje z zaledjem

 

 

Vir sofinanciranja:

Izvajanje aktivnosti Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

IFEEL_Slovenia.png
po EKSRP EU.png
pol EKSRP SKP.png
bottom of page