top of page

Vizija in cilji

Razvojna vizija območja LAS

Območje LAS Barje razviti kot zeleno gospodarsko in rekreativno zaledje Ljubljane, in sicer ob izrabi notranjih razvojnih potencialov, kot kakovosten socialni in bivanjski prostor z ohranjeno identiteto, ki se kaže v prepletenosti ruralnega in urbanega načina življenja ter v raznoliki kulturni krajini, bogati z naravnimi vrednotami in kulturno dediščino.

Ključni cilji razvoja območja LAS

CILJ 1 Spodbujanje podjetniških idej, ki vključujejo notranje vire za ustvarjanje novih delovnih mest

Učinkovito izrabo notranjih virov bo mogoče doseči s spodbujanjem povezovanja in sodelovanja med vsemi akterji in sektorji na območju LAS in s tem ustvarjati pogoje za nova delovna mesta. Cilj vključuje področja, ki izhajajo iz analize razvojnih potreb in SWOT analize, tako na podeželju kot urbanih območjih:
• z medsebojnim povezovanjem turističnih ponudnikov in njihovim povezovanjem z preostalimi deležniki (manjši ponudniki drugih sektorjev, lokalne skupnosti zavodi, Regionalna destinacijska organizacija, društva in podobno),
• s spodbujanjem razvoja inovativnih kratkih dobavnih verig s sledljivostjo in mreženjem ponudnikov (zelena javna naročila, blagovne znamke, razvoj skupnih inovativnih kulinaričnih proizvodov in njihovo vključevanje v turistično ponudbo),
• z realizacijo podjetniških pobud in povezovanja v različne partnerske oblike tudi s pomočjo manjših investicij v skupne prostore (npr. sodelavni prostori ) in druge manjše investicije pomembne za doseganje cilja.

 

CILJ 2 Izboljšanje kakovosti bivanja

Predvsem v podeželskih naseljih je izrazita potreba po urejeni infrastrukturi.  Zaznati je zlasti nezadostno urejenost prometne, razvitost kulturne in rekreacijske infrastrukture predvsem v manjših in odmaknjenih naseljih, kar se odraža v vedno manjšem medsebojnem sodelovanju in vključevanju ranljivih skupin posameznih območij. Medsebojno ne-sodelovanje je izrazito v urbanih območjih, kjer se prebivalci novih naselij skoraj ne vključujejo v društvene dejavnosti.

 

Estetske prostorske ureditve in opremljenost dvigujeta kakovost življenja, zmanjšujeta socialne in razvojne razlike med različnimi predeli ter odpirata možnosti za večji turistični obisk območja.

 

Aktivnosti bodo usmerjene v urejanje prostorov skupnega pomena, oživljanje vaških jeder, obnovo in opremo rekreacijskih in drugih površin, ki dvigujejo kakovost življenja.

 

CILJ 3 Ohranjanje narave in kulturne krajine

Veliko območij Nature 2000 in dva krajinska parka, kot tudi dobre dispozicije za razvoj turizma narekujejo posebno pozornost ohranjanju narave in kulturne krajine na območju LAS, na katero negativno vpliva hitra suburbanizacija območja v preteklih letih. Aktivnosti bomo usmerjali v izobraževanje in ozaveščanje o pomenu ohranjenega okolja, zagotavljanju interpretacije narave, povezovanju strokovnih inštitucij z gospodarskimi subjekti, in ohranjanju habitatov ter spodbujanju razvoja okolju prilagojenih kmetijskih praks.

 

CILJ 4 Zmanjšanje onesnaženosti okolja in ohranjanje naravnih virov

Zaradi poglabljanja neravnovesja med varstvom narave, kmetijstvom, turizmom in podjetništvom, ki je posledica parcialnega načrtovanja in izvajanja aktivnosti v preteklosti, je učinkovito upravljanje naravnih virov in spodbujanje okolju prijaznejše (trajnostne) mobilnosti izjemnega pomena za ohranjanje okolja, zmanjševanje onesnaženosti okolja, zniževanje koncentracije toplogrednih plinov in porabe energije. Zato bo v okviru tega cilja pozornost usmerjena v izobraževanje in osveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev, spodbujanju in razvoju prijaznejše (trajnostne) mobilnosti, ki bo povezovala oblike prevoza (javna prevozna sredstva, železnica, kolesarstvo, ipd) in razvijanju modelov krožnega gospodarstva, s katerimi bomo zagotovili učinkovito zbiranje odpadkov in njihovo ponovno uporabo.

 

CILJ 5 Okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Vključevanje v življenje lokalnih skupnosti se zmanjšuje, deloma zaradi pospešene suburbanizacije številnih ruralnih naselij in primerljivo slabših možnosti za njihove aktivnosti v domačem okolju, deloma pa zaradi povečanja obsega in intenzivnosti dela ter vse bolj fleksibilnih in negotovih oblik zaposlovanja. Svoje prispevajo tudi novi življenjski stili in načini komunikacije v družbi, kje tudi družabne interakcije vse bolj temeljijo na informacijsko komunikacijskih tehnologijah. Z ustrezno urejeno družbeno infrastrukturo, se bo njihov interes za aktivno sodelovanje v lokalnem okolju gotovo povečal, dodatno pa bodo potrebne aktivnosti za obuditev zavesti o lokalni pripadnosti.

 

Aktivnosti bomo usmerjali v vključevanje prebivalstva novih naseljih, medgeneracijskim povezovanjem, krepitvi lokalne identitete, spodbujanju društvenih in drugih dejavnosti, ki imajo velike povezovalne učinke. Pri tem bomo uporabljali osnovna načela vodenja sodelovanja in prispevanja posameznikov v skupinah, ki temeljijo na vključenosti in spoštovanju vseh udeležencev.

 

Kot posebej ranljive skupine na območju LAS, na podlagi analize stanja, potreb in SWOT analize zaznavamo brezposelne starejše osebe in mlade do 34 let. V okviru CLLD programa je mogoče njihov socialni položaj nekoliko izboljšati z njihovim vključevanjem v družbeno življenje lokalne skupnosti in z aktiviranjem njihovega človeškega potenciala v raznih projektih.

bottom of page