top of page

Ukrepi in cilji

Ukrep 1:  Vključujoča in povezana skupnost

Namen ukrepa: Razvoj osrednjih večnamenskih prostorov v naseljih kot povezovalnih točk med generacijami, podjetniki, društvi in mladimi, ki krepijo medgeneracijsko solidarnosti, pravičnosti in prenovo, vključujejo priseljeno prebivalstvo in spodbujajo enake možnosti za vse. 

Cilj ukrepa: Z ukrepom želimo spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, socialno vključenost prebivalcev in različne storitve po konceptu »pametnih vasi«.

Aktivnosti: urejanje osrednjih večnamenskih prostorov ki imajo funkcijo socialnega, kulturnega, podjetniškega povezovanja in sodelovanja in omogočajo sobivanje različnih ciljnih skupin. Organizacija dogodkov, delavnic, izobraževanj itd. in njihova promocija, namenjena socialnemu, kulturnemu, podjetniškemu povezovanju in sodelovanju, ki širi možnost uporabe obstoječih in novo urejenih prostorov.

Ukrep 2:  Mreža zelenih trajnostnih točk naravne in kulturne dediščine
 

Namen ukrepa: Ohranitev bogate naravne in kulturne dediščine je bila na delavnicah izražena kot potreba po vključitvi dediščine v izboljšanje rekreacijske in turistične infrastrukture in njenemu povezovanju v mreže. V obdobjih 2007-2013 in 2014-2020 so bili izvedene operacije, ki prispevajo k trajnostnemu in zdravemu načinu življenja (tematske poti, doživljajske poti, koloparki, fitnes na prostem, predstavitvene točke kulturne dediščine itd.). 
 

Cilj ukrepa: V tem obdobju se aktivnosti nadaljujejo in so usmerjene k spodbujanju urejanja površin tako za rekreacijo kot tudi za interpretacijo naravne in kulturne dediščine. Ukrep se bo nadgradil s povezovanjem v mrežo zelenih trajnostnih točk na celotnem območju LAS, namenjenim prebivalcem LAS in obiskovalcem območja.
 

Aktivnosti: urejanje obstoječih in novih poti, rekreacijskih točk, interpretacija naravne in kulturne dediščine, povezovanje v mrežo zelenih točk, vključno z aktivnostmi, ki spodbujajo trajnostni način življenja, in medgeneracijsko povezovanje ter prispevajo k vključevanju različnih skupin. 
 

Ukrep 3:  Okoljska prožnost
 

Namen ukrepa: Ohranjanje naravnih virov z odgovorno potrošnjo, ponovno uporabo izdelkov, embalaže in snovi v javnih inštitucijah, zasebnem sektorju (tudi kmetijskem, kot npr.: čebelarstvo) in lokalnim prebivalstvom z namenom preventive in varovanja zdravja, trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, in varovanja narave. 
 

Cilj ukrepa: Osveščanje o pomenu ekološko pridelane hrane oz. hrane, pridelane na trajnostni način, zmanjševanju količine odpadkov (predvsem plastike) in zmanjševanju količin odpadne hrane. 
 

Aktivnosti: urejanje prostorov, nakup opreme, izvedba prireditev brez plastike, izobraževalne, promocijske in druge aktivnosti, namenjene spodbujanju različnih oblik in pristopov krožnega gospodarstva.
 

Ukrep 4:  Podjetniška inovativnost 
 

Namen ukrepa: spodbujanje sektorskega in medsektorskega sodelovanja med podjetji in/ali kmetijami tako na področju prehranske varnosti kot povezovanju v turistično ponudbo. Spodbujanje zanimanja za čebelarstvo in vključevanje socialnih podjetij.
 

Cilj: Vključevanje digitalizacije v proizvodnih in storitvenih procesih in več sektorskega in medsektorskega sodelovanja.
 

Aktivnosti: urejanje sodelavnih prostorov (angl. Coworking), prenosi dobrih praks digitaliziranih procesov v podjetjih in javnem sektorju, sodelovanje v dobavnih in prodajnih verigah, izvedba inovativnih lokalnih prireditev, dogodkov, usposabljanj, izobraževanj, promocijskega materiala.

Ukrep 5:  Vidni mladi
 

Namen ukrepa: Mladi so bili aktivno vključeni v sooblikovanje strategije lokalnega razvoja z namenom, da izrazijo in uveljavijo svoje potrebe, ki bodo z aktivnim iskanjem rešitev in izzivov prispevale k njihovi boljši vključenosti. 
 

Cilj ukrepa: Zagotovitev prostorov za njihovo druženje, ki jih na območju LAS nimajo v zadostni meri in spodbujanje sodelovanja tako med mladimi kot medgeneracijskega sodelovanja.
 

Aktivnosti: urejanje prostorov za druženje mladih, mreženje, prireditve, delavnice, usposabljanja in izobraževanja namenjena mladim, spodbujanje uresničevanja inovativnih idej.

 

 

Ukrep 6:  Aktivni starejši
 

Namen ukrepa: kakovost življenja starejših je v večji meri odvisna od njihove aktivnosti v tem življenjskem obdobju. Ob ustrezni podpori in pomoči lahko starejši ostanejo v domačem okolju.
 

Cilj ukrepa: nove oblike neinstitucionalnega varstva, ki omogočajo ohraniti neodvisnost in samostojnost starejših.
 

Aktivnosti: ureditev prostorov za skupnostne oblike socialnega varstva (npr.: dnevno varstvo odraslih), digitalne storitve (npr.: zagotavljanje socialnih in zdravstvenih storitev na daljavo), programi izobraževanj, delavnice, prireditve, dogodki in usposabljanja, namenjena starejšim in medgeneracijskemu povezovanju. 

bottom of page