top of page
  • LAS Barje

Sprememba uredbe CLLD

V Uradnem listu št. 163/2021 je bila dne 15. 10. 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.


S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (prehodno obdobje) se za izvajanje ukrepa LEADER nameni dodatnih 11,3 milijonov EUR sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju : EKSRP). Del sredstev se nameni za izvajanje operacij sodelovanja LAS, ki bodo razpisana na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za izvajanje obstoječih strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost je namenjenih okoli 4,4 mio EUR sredstev, tako za podporo izvajanju operacije, ko tudi za podporo vodenju in animaciji lokalnih akcijskih skupin.


Z novelo uredbe se določijo tudi novi ključni roki, in sicer je zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije za sklad ESRR 30. junij 2022, za sklad EKSRP pa se zaradi dvoletnega prehodnega obdobja podaljša do 30. junija 2023. Podaljšujejo se tudi končni roki za vložitev zahtevka za izplačilo, in sicer je za sklad ESRR končni rok 30. avgust 2023 ter za sklad EKSRP 30. junij 2025.


Novela prinaša tudi pomembno novost za sklad ESRR, in sicer, da se možnost spremembe operacije iz dvakrat zmanjša na enkrat, ker se bodo operacije v letih 2022 in 2023 zaradi zaključevanja programskega obdobja izvajale v zelo kratkem terminskem obdobju, zato bo izvedljiva le ena sprememba.


Sprememba Uredbe CLLD prinaša tudi spremembe pri izvajanju podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine za sklad EKSRP. Za te projekte se uredi sistem vložitve vlog, spreminjajo se tudi merila za izbor operacij. Omeji se najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo sodelovanja LAS, ki znaša 500.000 eurov, posamezni LAS pa lahko na javni razpis vloži največ tri vloge.


V prilogi si lahko ogledate čistopis uredbe

Čistopis uredbe CLLD_15.10.2021
.pdf
Download PDF • 436KB

Comments


bottom of page