top of page
LOGO ESRR.jpg

Arheološke točke na Vrhniki - po sledeh preteklosti

Kratek opis projekta
Z informativnimi tablami označiti lokacije pomembnih arheoloških najdišč – vsebina v slovenskem in angleškem jeziku) in s tem seznaniti lokalno prebivalstvo in ostale obiskovalce Vrhnike o pomembni arheološki in zgodovinski dediščini Vrhnike. Oblikovan bo tudi nov turistični produkt.

Arheološke točke na Vrhniki - po sledeh preteklosti

Namen projekta

S projektom želimo prebivalce spodbuditi k spoznavanju dediščine, odkrivanju zanimivosti posameznega zgodovinskega obdobja in jim prikazati poselitev območja v najbolj reprezentativnih fazah. Lokalne prebivalce in ostale obiskovalce bomo osveščali o pomenu okolja in prostora v katerem se nahajajo. S poznavanjem in razumevanjem nastanka, vzrokov nastanka in razvoja domačega kraja bomo prispevali k cenjenju lokalne kulturne dediščine. Obiskovalce želimo tudi spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. Posamezne arheološke točke bodo lahko spoznavali samostojno (s pomočjo brošure ) ali v okviru vodenega ogleda, in sicer peš ali s kolesom. Imeli bodo tudi možnost izposoje električnega kolesa (v TIC Vrhnika).

Trajanje projekta: od 1.10.2020 do 30.11.2021

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 57.931,08 EUR, od tega je 40.681,30 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
- izvesti vsaj en nov produkt/storitev
- vključiti  vsaj 7 udeležencev ranljivih skupin  v izvajanje operacije
- izvesti vsaj 1 prireditev/dogodek
- izvesti vsaj 1 produkt, kjer je predmet aktivnosti namenjen varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine

Rezultati:
- vsaj 6 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
- operacija bo vplivala na vsaj 513 prebivalcev
- vsaj eno podprta operacija
- vsaj ena zaključena operacija

Nosilec projekta: Občina Vrhnika

Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, ZRC-SAZU, Zavod RS za varstvo narave, OŠ Ivan Cankar.

bottom of page