top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Kolesarski park Rakitna - z gibanjem do zdravja

Nosilec projekta: Krajevna skupnost Rakitna

Partnerji v projektu: Občina Brezovica, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Športno društvo Rakitna

Vrednost celotnega projekta: 78.696,89 EUR

Višina sofinanciranja: 51.652,13 EUR

Trajanje projekta: od 4.5.2020 do 31.7.2021

Kolesarski park Rakitna - z gibanjem do zdravja

V okviru projekta bo vzpostavljena nova rekreativna infrastruktura, namenjena zlasti otrokom,  mladostnikom, uporabnikom MKZ Rakitna, prebivalcem sosednjih naselij in turistom. Infrastruktura bo vključevala kolesarski park Rakitna, ki bo lociran ob dveh obstoječih igriščih pri podružnični šoli in vrtcu v Rakitni ter telovadni element v MKZ Rakitna, ki bo lociran na zunanji igriški površini v kompleksu Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.

Površina kolesarskega parka Rakitna bo cca. 255 m2, površina ozelenjenih brežin proge pa predvidoma 285 m2. Na robu kolesarskega parka  bosta dve klopi, smetnjak in stojalo za kolesa. Do kolesarskega parka bo urejena tudi dovozna pot.

Telovadni element v MKZ Rakitna pa bo obsegal igralni stolp s plezali, telovadni element tipa "street workout" in varnostno podlago (gumijasta mreža z ozelenitvijo).

Nova rekreativna infrastruktura bo spodbujala srečevanje in druženje otrok, mladostnikov ter uporabnikov zdravstvenih programov MKZ Rakitna. Omogočala bo športno aktivnost na prostem, ki je pomembna za razvoj motorike in telesne kondicije.

Cilji:
-izboljšanje kakovosti bivanja
-ohranjanje narave in kulturne krajine
-okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
- geodetski posnetek zemljišča za Kolesarski park

- ažuriranje DIIP s CBA

- izgradnja dovozne poti za Kolesarski park

- zaščita vodovoda in jaška

- izgradnja Kolesarskega parka

- urbana oprema ob Kolesarskem parku

- igrala in telovadni element na prostem v MKZ Rakitna

Rezultati:
- ena urejena zunanja površina
- ohranjen naravni vir
- na novo vključene osebe dveh različnih ranljivih skupin

bottom of page