top of page
  • LAS Barje

Poziv za članstvo v LAS Barje z zaledjem za obdobje do 2027

Na podlagi Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi Strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 116/2022) objavljamo


Javni poziv za vstop v partnerstvo v Lokalno akcijsko skupino Barje z zaledjem,

ki deluje na območju občin Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika za programsko obdobje do 2027.


I. Vsebina razpisa

LAS Barje z zaledjem uresničuje lokalni razvoj (CLLD, LEADER) na območju občin Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika. Lokalni razvoj se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor« in spodbuja celostni in vključujoč socialni, gospodarski in okoljski lokalni razvoj, zaposlovanje na podeželju, ohranjanje kulturne in naravne dediščine, razvoj trajnostnega turizma in medgeneracijskega sodelovanja ter različnih socialno razvojnih ter »pametnih« storitev po konceptu Pametnih vasi.


II. Partnerstvo

Partnerstvo v LAS je sestavljeno po načelu tripartitnosti s predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev:

• Javni sektor (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi, javne agencije, javni skladi ali druge osebe javnega prava),

• Gospodarski sektor (gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetje, ki opravljajo tržno dejavnost, ali druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene za ustvarjanje ali delitev dobička)

• Zasebni sektor (društva, zasebni zavodi, ustanove drugih nevladnih organizacij oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posamezniki).


Sodelovanje v LAS Barje z zaledjem je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice in obveznosti članstva so opredeljene v pogodbi o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Barje z zaledjem za programsko obdobje 2021 – 2027.


III. Način prijave in roki

Razpis je odprt od objave na spletni strani LAS Barje z zaledjem do konca programskega obdobja v letu 2027. Včlanitev je mogoča kadarkoli od objave do zaprtja razpisa.


K lokalni akcijski skupini LAS Barje z zaledjem lahko pristopi:

- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,

- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,

- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali

- nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.


Prijavni obrazec - pristopna izjava

pristopna-izjava-LAS2027 02
.docx
Download DOCX • 109KB

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete elektronski pošti naslov info@lasbarje.si ali po pošti na naslov:

LAS Barje z zaledjem,

Loška cesta 12

1358 Log pri BrezoviciIV. Informacije

Za vse dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS se lahko obrnete na elektronski naslov info@lasbarje.si.Datum: 26.1.2023

Comments


bottom of page