top of page
  • LAS Barje

Najava objave 4. javnega poziva LAS Barje z zaledjem

LAS Barje z zaledjem bo predvidoma v začetku meseca aprila oz. po potrditvi 4. Spremembe Strategije lokalnega razvoja objavil 4. javni poziv Podpori izvajanja operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem. Javni poziv je zadnji načrtovan poziv v tem programskem obdobju.


Namen predhodne najave javnega je identificirati operacije in vrednost operacij, katerih prijavo na 4. Javni poziv načrtujejo upravičeni prijavitelji.


Namen javnega poziva:

Sredstva se namenijo za:

  • spodbujanje in razvoj turistične ponudbe,

  • spodbujanje trajnostne pridelave hrane,

  • aktiviranje notranjih virov,

  • podpora naložbam,

  • ohranjanje naravnih virov,

  • izvajanje aktivnosti za utrjevanje zavesti o lokalni pripadnosti,

  • oblikovanje in aplikacija modelov medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja vseh ranljivih skupin v gospodarske in družbene aktivnosti.


Upravičenci do sredstev

Upravičenci do sredstev so LAS ter fizične in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež na območju LAS, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS. Upravičenci so to tudi pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.


Upravičena območja

Upravičeno območje je območje LAS Barje z zaledjem, ki obsega naslednje občine: Brezovica, Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika. Operacije se lahko izvajajo na celotnem območju LAS Barje z zaledjem.


Trajanje operacije

Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP vendar najpozneje do 30. junija 2025.


Razpoložljiva sredstva

Operacije bodo sofinancirane iz sredstev EKSRP. Višina razpisanih nepovratnih javnih finančnih sredstev bo znašala 305.401,93 EUR.


Namero o prijavi na javni poziv z priloženo prijavnico in prilogo finančne konstrukcije operacije nam pošljete najkasneje do 30.3.2022 na e-mail: info@lasbarje.si .


V kolikor imate namen prijaviti več projektov, za vsak projekt izpolnite svojo prijavnico.


Za ostala vprašanja smo dosegljivi na: gsm 031/366 815 in po e-pošti: info@lasbarje.si.


spremni dopis za najavo 4.jp
.docx
Download DOCX • 67KB
Najava 4jp_prijavni obrazec
.docx
Download DOCX • 59KB
Priloga finančna konstrukcija
.xlsx
Download XLSX • 19KB

Comments


bottom of page