top of page
  • LAS Barje

Javno povabilo za organizacijo in izvedbo prireditve Praznik borovnic 2022

Občina Borovnica objavlja javno povabilo za organizacijo in izvedbo javne prireditev Praznik borovnic 2022. Občina Borovnica bo za organizacijo in izvedbo prireditve namenila organizatorju 14.500,00 evrov Sredstva so z Odlokom o proračunu občine Borovnica za leto 2022 (Ur. list RS št. 207/21) zagotovljene na proračunski postavki 414005 – Praznik borovnic.

Vloge s pripisom »JAVNI RAZPIS PRAZNIK BOROVNIC 2022 – NE ODPIRAJ«, lahko vložite osebno v sprejemni pisarni Občine Borovnica ali pošljete priporočeno po pošti najkasneje do 17.02.2022 na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica (izročeno do konca delovnega časa oz. 13.00 na ta datum ali poslano s poštnim žigom na ta datum). Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje vlog bo komisija opravila predvidoma 14.3.2022. Odpiranje vlog ni javno.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani občine v razdelku “razpisi”.objavljeno na spletni strani občine v razdelku“razpisi”.

Comments


bottom of page