top of page

Strategija lokalnega razvoja 2014 - 2020

Območje LAS Barje z zaledjem obsega šest občin Osrednjeslovenske regije južno od glavnega mesta Ljubljane in sicer občine: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika.
Gre sicer za dva geomorfološko in pedološko povsem različna segmenta kulturne krajine (južni del Ljubljanskega barja in okoliško hribovje), ki pa na področju gospodarstva, prometne povezanosti, migracijskih tokov prebivalstva in tudi na področju kulturnih in družbenih dejavnosti tvorita enoten življenjski prostor. Tako predstavlja homogeno in zaokroženo prostorsko enoto. Območje obsega 410,1 km2 površine in je imelo na presečni datum (1.7.2014) 46.762 prebivalcev. Območje v znatnem obsegu ohranja ruralni značaj, ob ključnih prometnicah pa se naselja in s tem način življenja postopno urbanizirajo in predstavljajo urbana
območja.

Območje označuje kvalitetna kulturna krajina s številnimi naravnimi vrednotami in bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Na območju delujeta Krajinski park Barje in Krajinski park Polhograjski Dolomiti. Obsežen del območja je vključen v »Naturo 2000«. Gospodarski dejavnosti, ki zavzemata največ prostora sta kmetijstvo in gozdarstvo, industrijska dejavnost je v nazadovanju, razvija se drobno gospodarstvo zlasti na področju storitvenih dejavnosti. Velik turistični potencial
območja je še slabo izkoriščen. Območje se sooča z dokaj visoko stopnjo brezposelnosti.

LAS je na podlagi kadrovske in upravne usposobljenosti izmed svojih članov za vodilnega partnerja izbrala zasebni zavod CERPOK (Center za razvoj podeželja in kmetijstva).

Pri oblikovanju Strategije lokalnega razvoja je lokalno partnerstvo izhajalo iz štirih tematskih področij ukrepanja:
(1) ustvarjanje delovnih mest,
(2) razvoj osnovnih storitev,
(3) varstvo okolja in ohranjanje narave,
(4) večja vključenost mladih in drugih ranljivih skupi
n.

Osnova za analizo razvojnih problemov in možnosti (SWOT) je bilo gradivo 5 delavnic in posveta, ki so pokrivali naslednja področja: narava, kultura, kmetijstvo in podjetništvo, turizem in infrastruktura.
Na tej osnovi je opredeljena razvojna vizija Las in določeni ključni cilji razvoja ter ukrepi za njihovo uresničitev.

SLR se bo financirala iz dveh skladov: iz sklada EKSRP višini 1.038.175,00 EUR in iz ESRR v višini 852.800,00 EUR. Glavni sklad LAS Barje z zaledjem je tako EKSRP.

las esrrmkgp (oba logotipa).jpg
Strategija lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem

Delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja

Povzetki vseh delavnic, ki so bile izvedene na temo priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem:

file.jpg
bottom of page