top of page
  • LAS Barje

Najpogostejše napake pri vlogah ESRR

Z namenom doseči čim boljše rezultate in hkrati zagotoviti sprotno in čim krajšo obravnavo vlog vam pošiljamo seznam najpogostejših napak pri vlogah sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)


Investicije (gradnja, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva)

- Pomanjkljiva dokumentacija o postopku izbire izvajalca (povpraševanja, ponudbe, naročilnice , izjave-konflikt interesov in sposobnost ponudnikov za izvedbo naročila, izjave o nepovezanosti). Ponudbe morajo biti ustrezno datirane.

- Račun mora vsebovati:

o Tip opreme oz. kakšna vrsta opreme je nabavljena

o Dokazilo o dobavi opreme (dobavnica)

o Dokazilo, da je kupljena oprema nova (garancije, certifikati)

o Izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po koncu operacije)

o Fotografija opreme

o Kartice osnovnih sredstev


Stroški plač

- Mesečno poročilo s priloženimi listami prisotnosti, zapisniki, poročila o opravljenem delu.

- Individualni REK in skupni REK-1 obrazec ter dokazila o plačilu (izpis iz TRR o plačilu davkov in prispevkov FURS-u, o plačilu zdravstvenega zavarovanja, dokazilo o nakazilu plače zaposlenemu).

- Pravna podlaga (aneks h pogodbi o zaposlitvi), kjer je razvidna vsebina pogodbenega dela, obdobje, navedba informiranja in obveščanja, št. ur ali % v kolikor zaposleni ni razporejen za celoten delovni čas.

- Časovnica, ki mora vsebovati razumljive in točne opise izvedenih aktivnosti na posamezni dan.

- K potnim nalogom je potrebno priložiti dokazila (poročilo o službeni poti, dokazilo o namenu in udeležbi - npr. vabila, fotografije, liste prisotnosti.- Upoštevanje navodil na področju komuniciranja vsebin (ustrezen plakat, označevanje aktivnosti – delavnice, predmeti, liste prisotnosti.

- objava operacije na spletni strani in drugih spletnih komunikacijskih orodjih (npr. socialna omrežja) upravičenca. Označitev vira sofinanciranja.Stroški storitev zunanjih izvajalcev

- Pomanjkljiva dokumentacija o postopku izbire izvajalca. Manjkajo dokazila o preverjanju tržnih cen, povpraševanja, ponudbe oz. predračuni, naročilnice, izjave-konflikt interesov in sposobnost ponudnikov za izvedbo naročila, izjave o nepovezanosti. Ponudbe nimajo datuma.

- Predložitev dokazil o izvedbi aktivnosti (avtorski izdelek, poročilo o opravljenem delu, poročilo o opravljeni storitve, celotne študije, raziskave, prevodi, fotografije, zapisniki, seznam udeležencev oz. lista prisotnosti.

Comments


bottom of page