top of page
  • LAS Barje

Najpogostejše napake pri vlogah EKSRP

Z namenom doseči čim boljše rezultate in hkrati zagotoviti sprotno in čim krajšo obravnavo vlog vam pošiljamo seznam najpogostejših napak pri vlogah sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).


Ponudbe, računi, potrdila o plačilu

- Ponudniki morajo svojo ponudbo podrobno specificirati, tako da je vsak strošek ovrednoten s ceno.

- Pri stroških manjkajo ponudbe/pogodbe, na podlagi katere je bil izstavljen račun.

- Na potrdilih o plačilu za stroške naložb, materiala in storitev mora biti razvidna referenca oz. št. računa, ki zagotavlja sledljivost, da je bi dotični račun plačan.Stroški dela - Stroški v mesečni časovnici, ki niso v breme delodajalca (boleznine nad 30 dni, nega, krvodajalska akcija, čakanje na delo…) niso upravičen strošek.

- Pri dokazovanju plačil za stroške dela je potrebno imeti 6 potrdil (prejem plače za zaposlenega, ZZZS, PIZ, starševsko varstvo, zaposlovanje iz plač in davčni odtegljaj.

- Kadar se v okviru stroškov dela uveljavlja tudi regres je tudi potrebno priložiti REK obrazec.


Priloge

- Glede na lokacijo naložbe je potrebno dodati tlorise oz. na ortofoto posnetkih označiti nameravan poseg.

- Upravičenci po ZJN-3 pozabijo oddati PRP 10a obrazec oz. oddajo samo za eno naročilo. Samo v primeru evidenčnih naročil zadostuje en obrazec. Za vse ostale je potrebno pripraviti ločene obrazce.

- Za izveden postopek javnega naročanja je potrebno priložiti vso dokumentacijo, ki je nastala ali posredovati linke, kjer se nahaja.

- Vsi upravičenci, ki vodijo računovodstvo morajo priložiti izpise stroškovnega mesta operacije.

Comments


bottom of page