top of page
  • LAS Barje

Ključna vprašanja v zvezi z 2. javnim pozivom

Ključna vprašanja v zvezi z 2. javnim pozivom podpori izvajanja operacij v okviru strategije lokalnega razvoja las barje z zaledjem za leto 2019, 2020 in 2021.

  1. Kater so ključne razlike med SKLOPOM A in SKLOPOM B?

V okviru javnega razpisa sta vključena Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP (Sklop A) in Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR (Sklop B). Ključne razlike izhajajo iz krovnih dokumentov obeh skladov, EKSRP je to Program razvoja podeželja, za ESRR je Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Opredeljene so v javnem pozivu za vsak sklop posebej. Predlagamo vam, da natančno pregledate razpisno dokumentacijo in kolikor boste imeli konkretna vprašanja nam jih prosim pošljite.

  1. Obstajajo določeni kazalci za ESKRP?

Kazalniki so navedeni v 4. poglavju razpisne dokumentacije za sklop A

  1. Lahko upravičimo stroške zunanjih izvajalcev za pridobivanje gradbenega dovoljenja?

Te stroške lahko upravičite, če so neposredno povezani s prijavljeno naložbo (operacijo) in so nastali po 1.1.2014. Predstavljajo lahko največ 10% upravičenih stroškov prijavljene naložbe (operacije).

(več lahko preberete v 28., 59 in 71. členu Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020)

  1. Upravičene aktivnosti. Izobraževanje osebja je financirano iz tega sklada? Kakšne so zahteve? Smo mi izvajalci izobraževanja? Lahko se upraviči izobraževanje fizičnih oseb (npr. Lahko pošljemo osebo na izobraževanje?)

Izobraževanje je v osnovi upravičen strošek, ki mora biti neposredno povezan s prijavljeno operacijo. Natančnejšo informacijo o upravičenosti in načinu izvajanja vam lahko podamo na konkretnem primeru.

  1. Kdaj lahko pričakujemo sklep komisije?

Postopek potrjevanja operacij je dvostopenjski. Po oddaji vlog, komisija pregleda vloge. Vlagatelje nepopolnih vlog pozove na dopolnitev. Popolne in upravičene vloge oceni na podlagi meril opredeljenih v javnem pozivu, Pripravi sklepe (cca 3 mesece, odvisno od zahtevnosti dopolnitev).

Upravičene vloge LAS odda z zadevni sklad (EKSRP in ESRR). Operacije, ki kandidirajo na sklop A (EKSRP) se lahko pričnejo izvajati, ko prejmejo odločbo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, na sklop B (ESRR) pa z dnem, ko LAS odda vlogo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ker smo na podlagi 1. javnega poziva, ki je bil objavljen marca 2017, vloge na zadevni sklad oddajali v začetku oktobra 2017, do danes pa smo prejeli le eno odločbo, ostalih 9 operacij še pregledujejo, vam priporočamo, da terminski načrt operacije temu prilagodite.

Datum: 24.5.2018 [/spb_text_block]

Comments


bottom of page