top of page
  • LAS Barje

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v letu 2021

Občina Borovnica objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE V LETU 2021. Razpisanih je 20.000,00 EUR za delovanje društev, njihovih skupin, kakovost skupin in kulturne projekte. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na občino Borovnica do petka 23. julija 2021 do 12. ure.


Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programom, skupinam oz. sekcijam ter projektom, s katerimi se prijavlja na razpis. Vloge s prilogami morajo prosilci oddati osebno ali po pošti poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, v zaprti ovojnici z oznako »RAZPIS KULTURA 2021 – NE ODPIRAJ«. Na ovojnici mora biti razviden naslov vlagatelja.

Podrobnosti razpisa in prijavni obrazci so dostopni na: https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/.

Comments


bottom of page