top of page
  • LAS Barje

Izvajanje operacij ESRR v času izrednih razmer

Na podlagi prejetih usmeritev Organa upravljanja (OU) za premostitev težav ob izvajanju operacij financiranih iz sredstev Evropske kohezijske politike (EKP) v času izrednih razmer (koronavirus- COVID- 19) vam sporočamo:

- Vpliv koronavirusa v izvajanju operacij se opredeljuje kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP).

- Pri uveljavljanju in dokazovanju stroškov/izdatkov ter pri spremembah terminskega načrta in obdobja upravičenosti stroškov operacije se situacije obravnava po načelu od primera do primera s tem, da se zagotovi enakopravna obravnava vseh upravičencev in da se zagotovi ustrezna revizijska sled.


Podaljšanja terminskih načrtov izvajanja operacij:

Terminski načrti izvajanja operacij in obdobje upravičenosti stroškov se lahko podaljšajo, če so izčrpane druge možnosti (npr. upravičenci vseeno izvedejo dogovorjene aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati tudi v času izrednih razmer na način, da se izvedba le-teh ustrezno prilagodi ali, ko iz utemeljenih razlogov aktivnosti ni mogoče izvesti tekom letošnjega leta, se le-te prestavi v naslednje leto ali leto kasneje, vendar še vedno znotraj upravičenega obdobja financiranja operacije v skladu s pogodbo o sofinanciranju) in če je to s strani upravičencev utemeljeno. Podaljšanje je praviloma do največ enega leta in ob tem ne dlje kot do 30.6.2023 oziroma mora biti operacija izvedena v treh letih od podpisa pogodbe z MGRT (skladno s trenutno veljavno Uredbo CLLD). Hkrati je potrebno upoštevati dinamiko izvajanja v državnem proračunu za posamezni LAS in možnost spremembe le-te.


Upravičenosti stroškov in upravljalnih preverjanj:

Upravičenost stroškov je treba presojati glede na izvajanje operacije (neizpolnitev določenih aktivnosti, doseganje ciljev) in načina uveljavljanja stroškov (kot dejansko nastali stroški oziroma kot poenostavljene oblike stroškov).


OU pripravlja dopolnitev Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških (NUS) tako v okviru obstoječih stroškov kot tudi za stroške, ki so nastali zaradi koronavirusa COVID-19. Navodila se bodo dopolnila na način, da bo v okviru stroškov dela definirano tudi delo od doma (ki je možno tudi izven okvira koronavirusa COVID-19), dodana bo nova vrsta nadomestil, ki pokrivajo stroške čakanja na delo, ki ne bodo kriti iz drugih javnih virov in kjer je smiselno, se bo dodala možnost izvajanja z oddaljenim dostop oziroma e-izvajanje aktivnosti.

V skladu z navedenim je priporočeno, da upravičenci izvedejo projektne aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati tudi v času izrednih razmer na način, da se izvedba le-teh ustrezno prilagodi (delo na domu, usposabljanja na daljavo, video izvedbe ipd.).


Trenutno so to vse možne spremembe, ki jih lahko upoštevamo v okviru veljavnih NUS in veljavne Uredbe CLLD. Ko bodo objavljena nova NUS, boste obveščeni o možnih dodatnih spremembah, ki bodo lahko izvedene brez spremembe Uredbe CLLD. V kolikor pa bo potrebna sprememba Uredbe CLLD, pa boste obveščeni.

Posredniški organ (PO) MGRT mora v prvi vrsti upoštevati usmeritve OU SVRK, ki se sprejemajo na nivoju celotne kohezijske politike in nato prilagoditi naloge katere so mu dodeljene v okviru prenosa nalog iz OU na PO na posameznem programskem področju.


Hkrati vas obveščamo, da je postopek za dopolnitev vloge ostal nespremenjen. Rok za dopolnitev se lahko podaljša na podlagi prošnje za podaljšanje roka za dopolnitev poslane na clld.mgrt@gov.si.

LAS lahko v dogovoru s prijaviteljem projekta oziroma s partnerji, ki sodelujejo na operaciji predlaga novi rok za dopolnitev, v primeru, da se oceni, da v roku, ki je določen za dopolnitev vloge ne bo mogoče predložiti ustreznih dopolnitev. MGRT predlagane roke akceptira in ustrezno podaljša rok za dopolnitev.

 


Comments


bottom of page