top of page
  • LAS Barje

Izvajanje operacij EKSRP v času izrednih razmer

Dne 28. 3. 2020 v Uradnem listu RS št 36/2020, z dne 28. 3. 2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS -CoV-2 (COVID-19), ki je pomemben za upravičence, ki koristijo sredstva iz EKSRP in ESPR. Zakon med drugim določa, da se roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah podaljšujejo ter da roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo. Torej zadržanje rokov nastopi ob začetku veljavnosti tega zakona in traja vse do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to epideminološko stanje oziroma najkasneje do 1. julija 2020. V okviru skladov EKSRP in ESPR se epidemija s koronavirusom COVID-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12. marca 2020 ob 18. uri, prav tako šteje za »višjo silo« v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU. To za upravičence iz ukrepa LEADER/CLLD pomeni, da se neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, ne bo štelo za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe, zato upravičenci s tem v povezavi ne bodo deležni nikakršnih sankcij. Več o povezavi med navedenim interventnim zakonom in vlaganju vlog za višjo silo je objavljeno na spletnih straneh MKGP, kjer so objavljena navodila, katera se smiselno uporabljajo tudi za ukrep LEADER/CLLD v okviru skladov EKSRP in ESPR: https://www.gov.si/novice/2020-03-25-informacija-upravicencem-o-rokih-iz-odlocb-o-pravici-do-sredstev-pri-ne-iaks-ukrepih-prp-20142020-in-uveljavljanja-visje-sile-v-zvezi-z-obveznostmi-prp-20142020/.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja ESRR (v nadaljevanju: OU ESRR), opredeljuje vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje operacij kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP. OU ESRR že pripravlja smernice glede celovitega reševanja sprememb iz naslova pogodb, katere bodo predvidoma objavljene na spletnih straneh organa.

Ne glede na vse navedeno pa spodbujamo vse upravičence, ki v dani situaciji vendarle lahko izpolnijo svoje obveznosti preko e-aplikacije AKTRP in MGRT (npr. oddaja zahtevka za izplačilo sredstev, e-poročanje o izpolnjenih obveznosti), da to storijo v največji možni meri v predpisanih rokih.

Postopek potrjevanja sprememb strategij lokalnega razvoja se je nekoliko upočasnil, saj je potrebno v postopku potrditve izvesti dodaten korak, in sicer usklajevanje z Ministrstvom za finance, v skladu s 2. in 3. točko Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41033-2/2020/1 z dne 13. 3. 2020. Vsekakor se trudimo po najboljših močeh, da se potrjevanje ne zaustavi, zato se prošnje za soglasje Ministrstva za finance pripravljajo sproti in ažurno za vsako SLR posebej.

S strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo bili obveščeni, da zaradi nastale situacije trenutno še ni končne odločitve glede razdelitve preostalih sredstev ESRR.

Comments


bottom of page